ප්‍රධාන_බැනරය

නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්

කෙටි විස්තරය:


 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්
 • නවීන ලෝහ සහ ගල් මොසෙයික් ලස්සන මෝස්තර මල් හැඩය කිරිගරුඬ වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ගල් වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මල් මොසෙයික් කැරරා කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් කිරිගරුඬ මොසෙයික් ටයිල් බැක්ස්ප්ලෑෂ්

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

මෙම අයිතමය ගැන

VS9732

සෑම විස්තරයක්ම වැදගත් වේ.

මෙම වෝටර්ජෙට් මොසෙයික් ටයිල් මාලාව සමඟින් ඔබේ නාන කාමරය නවීන පන්නයේ විලාසිතාවකින් සැරසෙන්න.

අලංකාර කිරිගරුඬ මොසෙයික් මාලාවේ අලංකාරය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ඔබේ නාන කාමරයේ අලංකාර සංයුතියක් නිර්මාණය කරන මල් හැඩතලවල දෘශ්ය ප්රයෝග.

VX06302

පිරිවිතර

වෙළඳ නාමය වික්ටරිමොසයික්
මාදිලි අංකය VS7735, VS8810, VS8811, VS8812, VS8815, VS9610, VS9611, VS9701, VS9731, VS9732, VX06300, VX06301, VX06302, VX88244, VX88247
ද්රව්ය කිරිගරුඬ + 304 මල නොබැඳෙන වානේ
පත්‍ර ප්‍රමාණය (මි.මී.) 300*300
චිප් ප්‍රමාණය (මි.මී.) වෙනස් කරන්න
අයිතමයේ ඝණකම (මි.මී.) 8
වර්ණ සුදු, අළු, ලා දුඹුරු, කළු, දුඹුරු
අවසන් වර්ගය දිලිසෙන සහ මැට්, පිරිසිදු කිරීමට පහසුය
ශෛලිය බැක්ස්ප්ලෑෂ් ටයිල්, වෝල් ටයිල්, බෝඩර් ටයිල්
රටාව අන්තර් අගුලු දැමීමේ රටාව
හැඩය වෙනස් කරන්න
දාර වර්ගය කෙළින්ම නිවැරදි කර ඇත
අයදුම් ස්ථානය බිත්තිය
වාණිජ / නේවාසික දෙකම
බිම් පෙනුම රටා පෙනුම
බිම් නිෂ්පාදන වර්ගය මොසෙයික් ටයිල්
ගෘහස්ථ, එළිමහන් ගෘහස්ථ හා එළිමහන්
ස්ථානය මුළුතැන්ගෙයි පසුබිම, නානකාමර බිත්තිය, ගිනි උදුන බිත්තිය, නාන බිත්තිය
ජල ආරක්ෂණය වතුර කාන්දු නොවන
පෙට්ටි ප්‍රමාණය (පත්‍ර/කොටුව) 11
කොටු බර (Kgs/box) 18
ආවරණය (වර්ග අඩි/පත්රය) 0.99
පැලට් එකකට පෙට්ටි 63/72
කන්ටේනරයකට පැලට් 20
නිෂ්පාදිත දිනය දින 30 ක් පමණ
නිෂ්පාදක වගකීම නිෂ්පාදිතය මිලදී ගත් දින සිට වසර 1 ක කාලයක් සඳහා නිෂ්පාදක දෝෂවලට එරෙහිව සහතික කෙරේ

 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න