ප්‍රධාන_බැනරය

ප්රදර්ශනය

ඇමරිකාව

1 ලාස් වේගාස් හි ආවරණ -1 (1)
1 ලාස් වේගාස් හි ආවරණ -1 (2)
1 ලාස් වේගාස් හි ආවරණ -1 (3)
1 ලාස් වේගාස් හි ආවරණ -1 (4)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
1 ලාස් වේගාස්හි ආවරණ -1 (6)
1 ලාස් වේගාස්හි ආවරණ -1 (7)
1 ලාස් වේගාස් හි ආවරණ -1 (8)

යුරෝපය

3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (1)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (2)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (3)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (4)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (5)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (6)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (7)
3 රුසියාවේ Mosbuild -42551 (8)

ආසියාව

ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (1)
ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (2)
ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (3)
ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (4)
ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (5)
ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (6)
ඩුබායි හි 1 BIG5 -2 (7)
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/

ඕෂනියා

2016 මෙල්බර්න් හි නිර්මාණ ගොඩනැගීම -1
2016 මෙල්බර්න් හි නිර්මාණ ගොඩනැගීම -2
2016 මෙල්බර්න් හි නිර්මාණ ගොඩනැගීම -3

කැන්ටන් පොළ

2009 කැන්ටන් පොළ
2011 කැන්ටන් පොළ
2012 කැන්ටන් පොළ
2013 කැන්ටන් පොළ
2014 කැන්ටන් පොළ
2015 කැන්ටන් පොළ
https://www.victorymosaictile.com/exhibition/
2016 HuaXia Fair -2